Duration matching

Duration matching is het koppelen van de looptijd van staatsobligaties aan de rentegevoeligheid van de aan te kopen lijfrente. Hierdoor wordt renterisico verwijderd en is de klant zeker van een bepaalde pensioenuitkering. Brand New Day richt uw portefeuille zo in dat een mogelijk verlies aan pensioeninkomen door een lagere rentestand, wordt gecompenseerd door de hogere waarde van de obligatieportefeuille. Hierdoor wordt het renterisico richting pensioendatum naar nul afgebouwd en hebben renteveranderingen geen invloed meer op de hoogte van uw uitkering.