Oudedagsreserve en jaarruimte

Veranderingen in de oudedagsreserve hebben invloed op de jaarruimte in het kalenderjaar erna. In de formule voor de jaarruimte is dat terug te zien. De afgetrokken F in onderstaande jaarruimteformule betreft de toename van de OR:

Formule Jaarruimte:  13,8% x (premiegrondslag) – 6,5 x A – F

Bij de berekening van de jaarruimte moet de per saldo (F) toevoeging aan de oudedagsreserve in het voorafgaande jaar in mindering worden gebracht. Dit saldo (F) resulteert uit de in het kalenderjaar gedane reservering verminderd met een verplichte afname van de oudedagsreserve. De vrijwillige afname door het omzetten van de oudedagsreserve in een lijfrente komt niet in mindering op de dotatie. Het saldo kan niet lager zijn dan nul.