DGA in PPI

Op grond van artikel 1:1 Wet op het financieel toezicht mag een PPI alleen pensioenregelingen uitvoeren die volgens de toepasselijke wetgeving zijn aangemerkt als arbeidsgerelateerde pensioenregelingen. In de toelichting bij de Wet introductie premiepensioeninstellingen staat dat voor Nederlandse regelingen de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling hierbij “leidend” zijn.  De term “leidend” is hierbij cruciaal;[…]

Pensioengevend salaris met wel of niet de 30% regeling als onderdeel…

In een beschikbare premieregeling mag pensioen over vrijwel alle onderdelen van het fiscale loon worden opgebouwd. Eén van die onderdelen is de vergoeding voor extraterritoriale kosten volgens de zogenoemde 30%-regeling voor de werknemer die vanuit het buitenland werkzaam is bij een Nederlandse onderneming. Tot 2015 behoorde de 30%-vergoeding niet tot het fiscale loon. Alleen onder[…]

Informatie bedrijfstakpensioenfondsonderzoek en meer…

Werkgevers die de basispensioenregeling bij ons onderbrengen, mogen niet vallen onder de werkingssfeer van een bedrijfstakpensioenfonds. Bij de opstart van de pensioenregeling bij Brand New Day onderzoek je, wellicht samen met de pensioenadviseur, of een verplichtstelling bij een bedrijfstakpensioenfonds van toepassing is. We raden je aan, nu en in de toekomst, na te blijven gaan[…]